CMR CONDITIES PDF

0 Comment

28 april 1 This Convention shall apply to every contract for the carriage of goods by road in vehicles for reward, when the place of taking over of the. International Carriage of Goods by Road (CMR) concerning the electronic consignment note. The Parties to this Protocol,. Being Parties to the Convention on the. AVC condities. Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg. CMR condities. Algemene betalingsvoorwaarden TLN.

Author: Dinris Nadal
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 21 November 2014
Pages: 357
PDF File Size: 17.29 Mb
ePub File Size: 19.90 Mb
ISBN: 316-5-36485-255-1
Downloads: 40852
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolozilkree

Behalve de kennisgevingen ingevolge artikel 49 geeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan de in het eerste lid van artikel 42 bedoelde landen, alsmede aan de landen, die partij bij het Verdrag zijn geworden door toepassing van het tweede lid van artikel 42, kennis van:. Thereafter, it shall be open for accession. Toepasselijkheid Toon relaties in LiDO.

De ondergetekenden verbinden zich te onderhandelen over verdragen nopens de overeenkomst tot verhuizing en de overeenkomst tot gecombineerd vervoer.

Article 34 Toon wetstechnische informatie. Hij moet zijn naam en adres op het tweede exemplaar van de vrachtbrief vermelden. Bij gebreke van dergelijke bepalingen wordt de aansprakelijkheid van de wegvervoerder echter bepaald condiries dit Verdrag.

avk – English translation – Linguee

De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schaden, die kunnen voortspruiten uit de afwezigheid, onvolledigheid of onregelmatigheid van deze bescheiden en inlichtingen, behoudens in geval van schuld van de vervoerder.

Nullity of stipulations contrary to the Convention Toon wetstechnische informatie. These signatures may confities printed or replaced by the stamps of the sender and the carrier if the law of the country in which the consignment note has been made out concities permits. Artikel 45 Toon relaties in LiDO.

TOP Related Posts  DIMENSION DE051 PDF

The sender may, against payment of a surcharge to be agreed upon, declare in the consignment note a value for the goods exceeding the limit laid down in article 23, paragraph 3, and in that case the amount of the declared value shall be substituted for that limit. Provisions relating to carriage performed by successive carriers Toon wetstechnische informatie. Artikel 16 Toon relaties in LiDO.

Other Downloads

Het verhaal kan in een en hetzelfde geding tegen alle betrokken vervoerders worden gericht. Article 12 Toon wetstechnische informatie.

Artikel 14 Toon relaties in LiDO. Furthermore, in such a case such agents, servants or other persons shall not be entitled to avail themselves, with regard to their personal liability, of the provisions of this chapter referred to in paragraph 1. Artikel 9 Toon relaties in LiDO. Article 41 Toon wetstechnische informatie.

Conditions & Conditions |

Dit verzoek wordt hem schriftelijk bevestigd. Indien de goederen aan de geadresseerde zijn afgeleverd zonder inning van het remboursement, dat door de vervoerder volgens de bepalingen van de vervoerovereenkomst zou moeten zijn conditifs, is de vervoerder gehouden de afzender schadeloos te stellen tot ten hoogste het bedrag van het remboursement, onverminderd zijn verhaal op de geadresseerde.

De hierboven als begin van de verjaring aangegeven dag wordt niet begrepen in de verjaringstermijn.

Artikel 46 Toon relaties in LiDO. De waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van een Staat, die lid is van het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend overeenkomstig de waarderingsmethode die door het Internationale Monetaire Fonds op de desbetreffende datum wordt toegepast voor zijn eigen verrichtingen en transacties.

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

The result of the checks shall be entered in the consignment note. Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Artikel 35 Toon relaties in LiDO. Article 51 Toon wetstechnische informatie. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

TOP Related Posts  ELLIOTT WAVE PRINCIPLE BY FROST AND PRECHTER PDF

Article 10 Toon wetstechnische informatie. Article 24 Toon wetstechnische informatie. The claimant shall however be entitled to prove that the loss or damage was not, in fact, attributable either wholly or partly to one of these risks.

Kopieer een link link met citeertitel. Article 28 Toon wetstechnische informatie. Article 21 Toon wetstechnische informatie.

Personen voor wie de vervoerder aansprakelijk is Toon relaties in LiDO. In geval van opzet of van schuld, welke volgens de wet van het gerecht, waarvoor de vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt, is de verjaringstermijn drie jaar.

Verdere, op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen schorsen de verjaring niet.

Artikel 41 Toon relaties in LiDO. Article 44 Toon wetstechnische informatie. Artikel 49 Toon coondities in LiDO. Article 27 Toon wetstechnische informatie. The absence, irregularity or loss of the consignment note shall not affect the existence or the validity of the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention.

Final provisions Toon wetstechnische informatie. De andere Verdragsluitende Partijen zijn niet door artikel 47 gebonden tegenover een Verdragsluitende Partij, die zulk een voorbehoud heeft gemaakt.

Article 18 Toon wetstechnische informatie. Wanneer verlies van de condjties is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn, bedoeld in artikel 19, niet zijn aangekomen, is de geadresseerde gerechtigd om op eigen naam tegenover de vervoerder gebruik te maken van de rechten, die uit de vervoerovereenkomst voortspruiten. In the case of loss or damage which is not apparent the reservation referred conditiez shall be made in writing.

Artikel 47 Toon relaties in LiDO.